cloud cloud cloud cloud cloud
Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645, REGON: 52107026000000

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.) („Ustawa ASI”), w tym w celu zamieszczania informacji i ogłoszeń wymaganych przez przepisy prawa.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25/10/2023

Vigo Ventures ASI sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w wykonaniu wymogów wynikających z Ustawy ASI, informuje:

ASI działa jako alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana wewnętrznie w rozumieniu Ustawy ASI prowadząca działalność inwestycyjną w oparciu o wpis do rejestru alternatywnych funduszy inwestycyjnych (nr wpisu w rejestrze: PLZASI00248), prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”). W związku z czym ASI i Zarządzający ASI podlega nadzorowi Komisji na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy ASI oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie nowelizacji Ustawy ASI, która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. funkcjonowania ASI, obowiązków ASI, praw inwestorów ASI, oraz  rozporządzania prawami uczestnictwa w ASI („Zmiana Ustawy ASI”).

W związku z powyższym Zarządzający ASI przedstawia informacje: – dotyczące rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej ASI, – ryzyka związanego z nabyciem praw uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, oraz – zasady i zakres nadzoru sprawowanego przez Komisję nad ASI w załączonym komunikacie (pliku PDF) poniżej.

1. Komunikat

 

25/10/2023

Vigo Ventures ASI sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) informuje inwestorów ASI (obecnych i przyszłych), że w ramach Zmiany Ustawy ASI wprowadzono nowe regulacje dotyczące obejmowania praw uczestnictwa w ASI przez klientów detalicznych, jak poniżej:

– art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723). („Ustawa Zmieniająca”)

„Art.  56 ust. 1 i 2 Ustawy Zmieniającej

  1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.
  2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

– art. 8a ust. 4 Ustawy ASI

„Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.”

– art. 70k Ustawy ASI

[Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego]

„1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.”

 

Mając powyższe na uwadze, Vigo Ventures ASI sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) informuje, że każdorazowo przed planowaną inwestycją danego inwestora w ASI, inwestor będzie musiał wykazać, że spełnia powyższe wymogi klienta profesjonalnego. Dodatkowo każde rozporządzenie prawami uczestnictwa w ASI na podmiot inny niż inny inwestor ASI lub Zarządzający ASI wymaga zgody Zarządzającego ASI (pod rygorem nieważności z mocy prawa), która to zgoda nie może zostać udzielona o ile nabywający takie prawa nie spełni warunków wskazanych powyżej (klienta profesjonalnego).

 

25/11/2022

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („Spółka Przejmująca”),

na podstawie art. 500 § 2 i 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („Spółka Przejmowana”), uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 listopada 2022 r. („Plan Połączenia”).

  1. Plan Połączenia wraz z załącznikami
  2. Dokument 1
  3. Dokument 2 
  4. Dokument 3
  5. Dokument 4

 

1/10/2022

Ogłoszenie Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

 

Udostępniony Regulamin reklamacji.

 

7/09/2022

Ogłoszenie Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645.

Informacje udostępniane przez spółkę Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w wykonaniu wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „Rozporządzenie SFDR”)

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Dokument: 
Rozporządzenie SFDR

Comments are closed.

Shedding light on the future
by investing in photonics

2024 VIGO Ventures

_____